wiki:kali-bhajans:kali-bhajans

Kali Bhajans

71 Bengali songs, published on 1992-06-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Amar Hiyar Ranga Jaba Diye Tomare 29 S
Amar Janani Sabar Janani Ma Kali 41 S
Amar Janita Suchita Mahita Ma Kali Ma 50 S
Amar Mata Kali Mata 40 S
Amar Mata Sonali Kali Karuna Mayi 23 S
Joy Ma Ma Kali Ma 13 T
Joy Ma Kali... Namra Shire Bhakti Bhare 5 S
Joy Ma Kali.. Tomar Ranga Paye Amai 16 S
Kali Kali Maha Kali Kali Mago Kali Mago 4 S
Nam Dhare Ma Kali Tomai 48 S T
Dekha Dao More Janani Karali Janani 48 S
Devi Kali Mundamali 2 T
Dibarati Geye Amar Khamamoyir Giti 65 S
Dibase Nishite Tumi Karo Khama Tai Ami 35 S
Kali Kali Maha Kali Mata Kali Laho Mor 18 S
Kali Ma... Niye Jao Mor Malinata Khama 43 S
Kali Matar Dekhechi Aj Sonali Rup 31 S
Kari Bhul Kari Bhul Dibanishi Mago Ami 71 S
Karuna Janani Amar Janani Ma Kali Ma 45 S
Durga Karali Kamala Sarada Karuna 3 S
Ek Hate Karga Ek Hate Padma Tumi Je 39 S
Ma Eseche Ma Eseche Ma Eseche Mor 34 S
Ma Je Amar Khamamoyi 42 S T
Ma Kali.... Ghume Jagarane Tomar Bijoy 51 S
Mata Kali Maha Kali 12 T
Mata Kali... Tumi Bina Jiban Amar 6 S
Mata Kali.. Shakti Dao Ma Bahire Bhakti 41 S
Ma Kali Tomar Bijoyer Giti 14 S T
Mago Amai Khama Karo Rakkha Karo 55 S
Mago Ami Amar Hiya Chokher Jal Tumi 64 S
Mago Tomar Khama Bale Baste Chahi 54 S
Maha Kali Mata Tumi 11 S T
Mahakali... Laho Mor Pranati Hiyar Kusum 17 S
Mahakali, My Mother Mine 26
Bhima Mata Maha Bhima 10 S T
Bhitare Madhu Bahire Madhu Khamamoyir 66 S
Bhitare Rama Bahire Bhima Ma Ma Ma Ma 42 S
Hiya Jabar Diye Aji Tomai Mago Pujbo 39 S
Prati Pale Pale Taba Khama Bale Rahi 62 S
Khama Kare Tumi Mago Amar Hiyai Aji 52 S
Khama Karo Khama He Parama 57 S
Khama Karo Khamamoyi Kripa Karo 45 S
Khama Karo More Khama Karo More E 46 S
Khama Pele Kali Mayer Thakbena Ar 68 S
Khama Sindhu.. More Karo Ma Taba 44 S
Khamamoyir Shakti Asim Sabai Jane 69 S
Kring.. Kalima Amar Oishi Karuna Shakti 19 S
Kring Mother Kali 40 S
Kring... Mata Tomar Bij Mantra Japi... Habo 20 S
Kring Kring Kring 47 S
Kring Kring Mantra Japi Kring Kring Mantra 21 S
Kripamoyi Mago Amar Jachi Tomar Sneha 58 S
Shadhak Shreshta Ramakrishna Mata Tumi 28 S
Shakati Dao Ma Shakati Dao Ma Shakati 46 S
Shakti Mata Shakti Mata Shakti Amai Dao 36 S
Shyama Amar Ma 15 S T
Mata Kali Mata Kali Kali Karo Amar Man 30 S
Mata Kali Mata Shiba Mata Bhadhra 25 S
Mata Tumi Tomar Asi 38 S T
Ogo Kali Mata Tomar Charane Dao More 7 S
Bishwa Janani Amar Janani Joy Hok Taba 33 S
Bishwa Janani Janani Moder Ma Kali Ma 61 S
Ishwari Kali Saraswati Ma... Bahurupe 1 S
Janani Abhoya Janani Bijoya Karuna 8 S
Janani Kali Janani Kali Janani Amai Karo 32 S T
Janani Karuna Sindhu Dao More Ek Bindu 38 S T
Je Dekeche Kali Mayer Rup Tar Habe Je 44 S
Je Peyeche Kali Mayer Khama Tar Mane 63 S
Je Peyeche Mayer Khama Tar Majhe Nai 60 S
He Bhima Janani Ogo Bijoyini Jagan 37 S

wiki/kali-bhajans/kali-bhajans.txt · Last modified: 2020/12/08 17:59 (external edit)