wiki:sanskrit-chants:sanskrit-chants

Sanskrit Chants

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Agnir Jyotir Jyotir Agnir 1 S
Ahankaram Balam Darpam Kamam 2 S T
Ahankaram Balam Darpam Kamam Krodham 3 T
Akhanda-Mangalakaram 4 T
Anandadd Hy Eva Khalv Imani Bhutani 5 S T
Anor Aniyan Mahato Mahiyan Atmasya 6 S T A
Asato Ma Sad Gamaya Tamaso Ma Jyotir 7 S
Asino Duram Vrajate Shayano Yati 8 S
Aum Bhur Bhuvah Svah Tat Savitur 9 S
Aum Purnamadah Purnam Idam Purnat 10 S T
Aumeti Aum Brahma Aumeti Dam Sarvam... 11 S
Brahmame Daya Madhume Daya 12 S
Brahmame Tomam Madhume Tomam 13 S
I Go to the Lord Buddha (1) 15 S
Devebhyah Kam Avrinita Mrityum Prajayai 16 S
Gauri Nanjana Gojana Na He Girija 17
He Shiva Shankara Namami Shankara 18 S C
Hiranmayena Patrena Satyasya Pihitam (2) 19 S
Isha Vasya Midam Isha Vasya Midam 20 S
Ishvara Parama Janaka Purushottama 21
Karmany Evadhikaras Te Ma Phaleshu 22
Madhu..... Madhuman Me Parayanam 23 S
Manmana Bhava Madbhakto Madyaji Mam 24
May He Protect Us Both 25
Mukam Karoti Vachalam Pangum Langha 26 S
Buddham Saranam Gachhami (2) 26 S
I Bow to Madhavam 27
Murali Manaharo Radesham Gopi Ballabha 28
Namaste Namaste Bibar Bishwa Murte 29
Nasto Mohah Smritir Labdha Tvat 30
Nimitta Matram Bhavah Savyasachin 31 S
Rama.... Namo Tarakam Ramakrishna 32
Rupan Dehi Jayan Dehi Jasha Dehi (1) 33 S
Rupan Dehi Jayan Dehi Jasha Dehi (2) 34 S
Rupan Dehi Jayan Dehi Jasha Dehi (3) 35 S
Rupan Dehi Jayan Dehi Jasha Dehi (4) 36 S
Rupan Dehi Jayan Dehi Jasha Dehi (5) 37 S
Rupan Dehi Jayan Dehi Jasha Dehi (6) 38 S
Rupan Dehi Jayan Dehi Jasha Dehi (7) 39 S
He Krishna Karuna Sindhu Deena Bandho 40
Saha Nav Avatu Saha Nav Unatu (1) 41 S
Saha Nav Avatu Saha Nav Unatu (2) 42
Samma Ditthi Samma Sankappa Samma 43
Sarvadharman Parityajya Mam Etam (1) 44
Satyam Eva Jayate Satyam Eva Jayate 45 S T
Supreme.. Guru Brahma Guru Vishnu 46 S T C
Tvam Adidevah Purusha Purana Tvam 47
Twameba Mata Pita Twameba Twameba (1) 48
Twameba Mata Pita Twameba Twameba (2) 49
Uru... Nastanve Tan Uru Ksaya Naskridhi 50 S
Utishtata Jagrata Prapya Varan Nibhodhata 51 S
Vasangsi Jirnani Yata Vihaya Navani 52 S
Vedaham Etam Purusham Mahantam 53 S
Ya Devi Sarvabhutesu Kanti Rupena Samsthita 54 T
Ya Devi Sarvabhutesu Khama Rupena 55 S
Ya Devi Sarvabhutesu Khudha Rupena 56 S
Ya Devi Sarvabhutesu Kripa Rupena 57 S
Ya Devi Sarvabhutesu Matri Rupena Samsthita 58 T
Ya Devi Sarvabhutesu Shanti Rupena Samsthita (2) 59 T
Ya Devi Sarvabhutesu Trishna Rupena Samsthita 60 T
Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati 61
Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta 62
Sidanti Mama Gatrani Mukham Ca Parishu 63
Na Kankse Vijayam Krishna Na Cha 64
Klaibyam Masma Gamah Partha Nai 'Tat 65
Na Jayate Mriyate Va Kadachin Na 'Yam 66
Sukha Duhkhe Same Kritva Labha Labhau 67
Karmany Eva 'Dhikaras Te Ma Phalesu 68
Tejohasi Tejomayi Dehi Viryamasi Viryam 69 S T
Brahmametu Mam Madhumetu Mam 70 S
Isha Vasyam Idam Sarva Yat Kincha 71 S
Kurvanne Beha Karmani Jiji Bishech 72
Eka Dantan Maha Kriyam Pranama 73
Sarvadharman Parityajya Mam Etam (2) 74
Sarvadharman Parityajya Mam Etam (3) 75
Ya Devi Sarvabhutesu Shanti Rupena Samsthita (1) 76 T
Aum Dyo Shanti Ranta Shang Shanti 77
Ya Devi Stuyate 78 T
Aum Jaya Twam Devi 79 T
Jayanti Mangala Kali Bhadra Kali Kapalini (1) 80
Madhukoitabha Bidhwangsi Bidhatri Barade 81
Rupam Dehi Jayam Dehi 82 T
Mahishasur Nirnashi Bhaktanam Sukhade 83
Dhumranetra Badhe Devi Dharma Kamar Tha 84
Raktabij Badhe Devi Chanda Munda Binashini 85
Nishumbha Shumbha Nirnashi Troilokya 86
Bidya Bantam Jasha Shwantam Lakshmi 87
Prachanda Doitya Darpaghne Chandike 88
Chatur Bhuje Chatur Jhakta Sangstute 89
Namastasyai.. Namo Namaha 90
Hiranmayena Patrena Satyasya Pihitam (1) 91 S
Na Janami Punyam Na Janami Tirtham Na 92

wiki/sanskrit-chants/sanskrit-chants.txt · Last modified: 2024/05/29 09:39 by 127.0.0.1