wiki:vidhur-jiban-bhitare-bahire:vidhur-jiban-bhitare-bahire

Vidhur Jiban Bhitare Bahire

Composed on Jul. 23rd, 1987

Lyrics:

Vidhur jiban bhitare bahire paramer gahe joy
Tai nahi mane dharar bandhan chira sathi akkhoy

Song in:

wiki/vidhur-jiban-bhitare-bahire/vidhur-jiban-bhitare-bahire.txt · Last modified: 2022/06/27 09:40 (external edit)