wiki:premer-sagar-sebar-sagar-tyager-sagar:premer-sagar-sebar-sagar-tyager-sagar

Premer Sagar Sebar Sagar Tyager Sagar

Composed on Jul. 23rd, 1987

Lyrics:

Premer sagar sebar sagar tyager sagar
Taito tumije param pitar tripti agar

Song in:

wiki/premer-sagar-sebar-sagar-tyager-sagar/premer-sagar-sebar-sagar-tyager-sagar.txt · Last modified: 2022/06/27 09:40 (external edit)