wiki:chinta-dhabal-chinta-amal:chinta-dhabal-chinta-amal

Chinta Dhabal Chinta Amal

50 Bengali songs for Kailash's singing group., published on 1995-12-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Dharanir Bedanar Habe Abasan Turiyer 1 S
Chup Kare Mor Bachalata Kiya Diye Balbo 2 S
Kare Daki Ai Ai Mor Hiya Anginai 3 S
Gaibo Tomar Jayagiti Diye Amar Bhakti Priti 4 S
Har Menechi Har Menechi Britha Tomai Hai 5 S
Maner Deshe Kebal Bhranti Hiyar Deshe 6 S
Swapan Saphal Habe Balo Prabhu Kabe 7 S
Bhitare Bahire Ami Achapal Tai Nahi Phute 8 S
Pujbo Tomai Nirajane nahe Kabhu Maner 9 S
Bhuler Majhe Nai Je Kul Nai Je Sethai Hasi 10 S
Churna Kare Sakal Asha Shikhao More 11 S
Karbo Ami Kathor Sadhan Bhango Sakal 12 S
Ogo Amar Hiya Majhi Asha Amar Kande Aji 13 S
Ami Namer Ichuk Parer Aruti Utshukh 14 S
Nai Je Sahas Nai Taito Byetha Pai 15 S
Kena Ami Samor Katai Abahele Ami Ki Noi 16 S
Hiya Rabir Asta Gelo Dukher Dekha Jiban 17 S
Hai Hai Hai Pran Gabhire Nahi Khunji Ashru Diye 18 S
Jatri Ami Asim Pather Jatri Nahi Heri 19 S
Hiyar Kanane Phuteche Kamal Taito 20 S
Supta Ami Supta Taito Ami Lupta 21 S
Dipta Habe Manas Mam Nil Akasher Mihir 22 S
Bedan Giti Gaite Bhalo Lage Taito Gahi 23 S
Dukher Bojha Ar Katokal Bahibo Kare Amar 24 S
Raji Ebar Amai Dite Chaha Jadi Pabe Nite 25 S
Jethai Raje Jukti Nai Je Sethai Mukti 26 S
Srashta Ogo Srashta Amai Karo Drashta 27 S
Chinta Bane Ghure Berai Chinta Bane 28 S
Swapne Ami Asimatar Rabi Bastabete 29 S
Tomare Pujite Dharanite Ami Esechi Tomare 30 S
Khule Rakhi Hiyar Duar Pete Tomar Kripar 31 S
Tomar Ranga Charan Dhari Kripa Tomar 32 S
Rahibo Satata Tomar Charane Taba Kripa 33 S
Chinta Dhabal Chinta Amal Tumiy Amar 34 S
Man Khujile Shunyata Jiban Pabe Purnata 35 S
Bhule Thaki Tomar Katha Taito Labhi Tibra 36 S
Asprihar Nahi Habe Shesh Hese Hese 37 S
Deher Byethai Kandi Hiyar Byethai Hasi 38 S
Deha Ache Taito Mari Bhaye Ami Kandi 39 S
Jukti Malin Kalo Bhakti Barai Bhalo 40 S
Bhaye Bhaye Kebal Mago Mari Thakte 41 S
Urdhe Kalpana Rath Dipta Mukta Path 42 S
Amar Amir Dilam Bali Mago Laho Hiyar 43 S
Bajraghate Bhenge Supti Daugo Amai Aji 44 S
Nirabe Khunjibo Tomar Nayan Nirabe 45 S
Khunjite Chahina Pujite Chahina Tomare 46 S
Nahi Jani Keman Chander Desh Jete 47 S
Phuler Mato Puta Amar Pran Taje Kebal 48 S
Nami Tomar Ranga Charan Ashar Swapan 49 S
Jete Chahi Hiya Pure Tyager Ganer Sure 50 S

wiki/chinta-dhabal-chinta-amal/chinta-dhabal-chinta-amal.txt · Last modified: 2022/05/03 09:40 (external edit)