wiki:shyama-sangit:shyama-sangit

Shyama Sangit

70 Kali bhajans, published on 1997-01-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Amar Paran Bariya Kandibo Dakibo Danibo 1 S
Ma Kali.. Joy Ma Joy Ma Joy Ma 2 S
Urdha Jagate Kali Janani Nehari Sonali 3 S
Ma Je Amar Khamamoyi Taito Ami Bhoy 4 S
Mor Duniya Nitya Chale Khamamayir 5 S
Kripamayi Tomai Jakhan Rakhi Amar Mathe 6 S
Karuna Diye Hiya Tomar Gara Taito 7 S
Habo Ami Mago Tomar Kripar Khelar Putul 8 S
Prashphutibe Jiban Taru Tomar Charan 9 S
Mago (Pap Karechi).. Pap Taito Mane 10 S
Ami Kari Dosh Ami Kari Pap Snehamayi 11 S
Tomar Kripa Bale Mago Dhanya Ami 12 S
Amar Hiya Amar Manas Amar Paran Deha 13 S
Mago Amar Bhitar Bahir Durbalata Taito 14 S
Kandite Janite Paran Bhariya Labhibe 15 S
Tumije Amare Kariyacho Khamar Ma Kali 16 S
Amar Mata Kali Mata Kali Mata Nahe Anna 17 S
Bishwa Mata Amar Mata Sabar Mata Kali 18 S
Bandhan Kandan Karechi Aj Bandhan 19 S
Kothai Tumi Kothai Ami Mago Amar Kali 20 S
Tumi Na Karile Khama More Mago Keha 21 S
Mago Tomai Ami Pete Chahi Jante Chahina 22 S
Paran Bhare Heri Aji Bishwa Mayer Rup 23 S
Ma Kali Benche Achi Tomar Kripa Tomar 24 S
Shunbo Ami Balbo Ami Kali Mayer Kotha 25 S
Janani Karali Janani Abhoya Janani 26 S
Bandana Kari Bandana Kari Bandana Ami 27 S
Ma... Kali Amar Eso Amar Hiyai Amar 28 S
Bhoy Kari Ma Tomar Ankhi Bhoy Kari Ma 29 S
Shakti De Ma Shakti De Ma Shakti Plaban 30 S
Kali Krishna.. Ek Ore Tora Paran Bhare 31 S C
Jaba.... Toma Majhe Mor Kripa Paba 32 S
Jaba Phul Jaba Phul Ogo Jaba Phul Toma 33 S
Ogo Amar Mayer Payer Rakta Jaba Rakta 34 S
Jaba Kusum Keman Kare Pele Mayer Thai 35 S
Kring Kali.. Taba Paye Rakhi Mor Arghya 36 S
Kali Bhoyali Kali Dayali Kali Janani Kali 37 S
Je Peyeche Kalir Dekha Se Peyeche Sab 38 S
Joy Ma Kali Joy Ma Bhavani Joy Ma 39 S
Sudha Tarangi Nivedan Lakhina Sudha 40 S
Puta Pabitra Parama Puran Punya Bibhu 41 S
Mago Dehe Pap Prane Pap Mane Pap Nahi 42 S
Kali Pap....... Pralobhaner Asajhya Tap 43 S
Ma Kali Bhugte Habe Paper Shasti Bhugte 44 S
Ma... Kali Paper Bhaye Dhangsa Halo Jara 45 S
Ma Kali Maner Sathe Thaki Bale Man Niye 46 S
Mata Kali Mata Tara Mago Mor Maha Kara 47 S
Mata... Shakti Dao More Aji Puta Bhakti 48 S
Kali Mata Ambika Mangala Mago Mago E 49 S
Joge Sari Jagat Mata Bhavatarini Ami Hate 50 S
Maha Devi Kapalini Mago Bhagabati Nahi 51 S
Mago Karli Ki Karli Mukh Phiraye Chali 52 S
Ashar Kusum Haye Mago Tomar Paye 53 S
Rakta Jaba Rakta Jaba 54 S T
Flower Rakta Jaba 55 S
Bishwa Mayi Keman Kare 56 S T
O All-Pervading Mother of the Universe 57 S
Kalo Tumi Naha Mago 58 S T
O Mother, Black You Are Not 59 S
Shyama Amar Chaowa 60 S T
Mother Kali, You Are My Desire-Choice 61 S
Shyama Sangit Tumi Je Amar 62 S T
Mother Kali’s Music-Songs 63 S
Jagat Bale Kali Kalo 64 S T
My Mother Kali 65 S
Rakho Rakho Mago Amai 66 S T
Mother, Place Me 67 S
Ma Je Amar Kripa Moyi 68 S T
Kali Amar Mayer Nam 69 S T
Kalir Khama Amar Nam Kalir Charan Amar 70 S

wiki/shyama-sangit/shyama-sangit.txt · Last modified: 2024/07/09 09:39 by 127.0.0.1