wiki:sangit-sambit-lahari-sangit-sambit:sangit-sambit-lahari-sangit-sambit

Sangit Sambit Lahari Sangit Sambit

Lyrics:

Sangit Sambit Lahari
Supti mukta prahari
Bhitar bahir ekata
Chidakashe niyata

Song in:

wiki/sangit-sambit-lahari-sangit-sambit/sangit-sambit-lahari-sangit-sambit.txt · Last modified: 2022/06/27 09:40 (external edit)