wiki:o-my-hearts-silence-shore-songbook:o-my-hearts-silence-shore-songbook

O My Heart’s Silence-Shore

35 songs, published on 1993-01-23

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Agyanatar Habe Samapan 18 S
Akashe Batase Shunibo Ajike 14 S
Jete Chao Chale Tabe Jao Chale Anande 22 S A
Naba Janamer Lagi Paramanande 30 S
Nahi Jani Hai Kena Rakhi Khule Birat 16 S
Nahi Jani Kahar Sathe Balbo Katha Kahar 31 S
I Do Not Have to Prove God 11 S
Dure Dure Bahu Dure Jete Habe Kripa 33 S
Man Je Amar Shunena Mor Katha Nahi 20 S
Hiyar Deshe Ghure Berai Param Prabhur 29 S
Swapan Madhur Swapan Madhur Barai 21 S
Taba Jaya Giti Gahi Jena Ami Ghume 27 S
Bedan Diye Dhara Gara Keman Kare 32 S
Bedana Giti Geye Geye Chetanar Aj 23 S
My Lord’s Vision-Sunrise 13 S
Time Spent Seeking and Searching 3 S
No Matter What the World Thinks 5 S
O My Heart’s Silence-Shore 10 S
O My Mind, Why Do You Smash? 1 S
I Shall Serve My God 2 S
If You Forget to Forgive 9 S
Kothai Shanti.. Bhitare Bahire Samukhe 28 S
Kripa Barishan Kripa Barishan Chahi Aji 26 S
Kripa Madhumoy Kripa Premamoy Kripar 25 S
Every Day God Introduces Himself 8 S
Ami Amar Oi Dekh Oi Shon Toder 15 S
Ashanti Mane Kemane Hasibo Kemane 35 S
Ashar Sathe Chalte Giye Hiya Pela Barai 34 S
Moher Sathe Mitali Kare Thakte Chahe 17 S
O Silence-Rainbow 4 S
O World-Seekers 12 S
Jagite Jahara Chahena Tader Sange 19 S
Ghumer Deshe Thakte Chahi Shanti 24 S
God the Creator and God the Creation 6 S
God’s Heart Gathers Every Day 7 S

wiki/o-my-hearts-silence-shore-songbook/o-my-hearts-silence-shore-songbook.txt · Last modified: 2020/12/08 17:59 (external edit)