wiki:nagasaki-tomar-hiyar-param-prabhure:nagasaki-tomar-hiyar-param-prabhure

Nagasaki... Tomar Hiyar Param Prabhure

Lyrics:

Nagasaki Nagasaki Nagasaki Nagasaki
Tomar hiyar param prabhure amara ajike daki
Shanti shanti Japane shanti shantir halo joy
Asimananda paramananda dharai abhyudoy

Song in:

wiki/nagasaki-tomar-hiyar-param-prabhure/nagasaki-tomar-hiyar-param-prabhure.txt · Last modified: 2022/01/18 09:39 (external edit)