wiki:karma-phal-je-sunishchita-jane-sabai-jane:karma-phal-je-sunishchita-jane-sabai-jane

Karma Phal Je Sunishchita Jane Sabai Jane

Composed on Jan. 21st, 2001

Lyrics:

Karma phal je sunishchita jane sabai jane
Tabu je hai parash pare keno sabai hane

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/karma-phal-je-sunishchita-jane-sabai-jane/karma-phal-je-sunishchita-jane-sabai-jane.txt · Last modified: 2019/12/17 09:39 (external edit)