wiki:kariyacho-angikar-rahibe-hethai:kariyacho-angikar-rahibe-hethai

Kariyacho Angikar Rahibe Hethai

Composed on Jan. 9th, 2006

Lyrics:

Kariyacho angikar rahibe hethai
Purna rupe manabe haibe sahai

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/kariyacho-angikar-rahibe-hethai/kariyacho-angikar-rahibe-hethai.txt · Last modified: 2017/05/15 11:01 (external edit)