wiki:kanya-kumari-kanya-tumi-je-anadi:kanya-kumari-kanya-tumi-je-anadi

Kanya Kumari Kanya Tumi Je Anadi

Lyrics:

Kanya kumari kanya
Tumi je anadi dhanya
Ashesh kripar parama banya
Urdhe nimne ananya

Song in:

wiki/kanya-kumari-kanya-tumi-je-anadi/kanya-kumari-kanya-tumi-je-anadi.txt · Last modified: 2024/07/20 09:39 (external edit)