wiki:java-bhitare-bahire-ekatar-abha:java-bhitare-bahire-ekatar-abha

Java..... Bhitare Bahire Ekatar Abha

Lyrics:

Java Java Java Java Java Java
Bhitare bahire ekatar abha
Pabitra pran pabitra dhyan
Nirabadhi gaho prabhu jaya gan
Java dwip manohar abhiram
Maha shantir ananda dham

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/java-bhitare-bahire-ekatar-abha/java-bhitare-bahire-ekatar-abha.txt · Last modified: 2019/06/17 09:39 (external edit)