wiki:i-pray-to-gods-eye:i-pray-to-gods-eye

I Pray to God’s Eye

Composed on Nov. 4th, 2006

Lyrics:

I pray to God’s Eye for love.I pray to God’s Heart for devotion.I pray to God’s Feet for surrender.

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/i-pray-to-gods-eye/i-pray-to-gods-eye.txt · Last modified: 2017/05/15 11:01 (external edit)