wiki:hiyar-alo-jwalche-aji-maner-timire-nutan:hiyar-alo-jwalche-aji-maner-timire-nutan

Hiyar Alo Jwalche Aji Maner Timire Nutan

Composed on Nov. 30th, 1994

Lyrics:

Hiyar alo jwalche aji maner timire
Nutan jiban utlo neche mukti samire

Song in:

wiki/hiyar-alo-jwalche-aji-maner-timire-nutan/hiyar-alo-jwalche-aji-maner-timire-nutan.txt · Last modified: 2024/05/27 09:39 by 127.0.0.1