wiki:bangladesh-paramer-karunar-animesh:bangladesh-paramer-karunar-animesh

Bangladesh Paramer Karunar Animesh

Composed on Mar. 5th, 1986

Lyrics:

Bangladesh Bangladesh Bangladesh
Paramer karunar animesh
Chetanar jagaran samatar parashan
Bhitare eshana bahire prerana
Sonar Bangla amader
Sandhani duniyar nikhuter

Song in:

wiki/bangladesh-paramer-karunar-animesh/bangladesh-paramer-karunar-animesh.txt · Last modified: 2022/07/02 09:40 (external edit)