wiki:aum-dakshine-ganeshaya-namah:aum-dakshine-ganeshaya-namah

Aum Dakshine Ganeshaya Namah

Composed on Mar. 8th, 1989

Lyrics:

Aum dakshine Ganeshaya namah
Aum dakshine Ganeshaya namah

Song in:

wiki/aum-dakshine-ganeshaya-namah/aum-dakshine-ganeshaya-namah.txt · Last modified: 2024/05/29 09:39 by 127.0.0.1