wiki:asta-rabi:asta-rabi

Asta Rabi

36 Bengali songs, published on 2004-07-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Puta Chite Uthbo Jege Ganer Sure Phuler 1 S A
Asi Nai Ami Ei Dharanite Nijere 2 S A
Jete Habe Bahu Dure Thambona Go 3 S A
Mukta Akashe Ghuriya Berai Mukta Akashe 4 S A
Ashar Sathe Jiban Suru Ashar Sathe Habe S A
Jiban Amar Moher Karagar Maran Habe Shanti S A
Namra Shire Puji Tomai Namra Shire Tomar (1) S A
Bahir Jiban Agyanatar Karagar Bhitar Jiban S A
Namra Shire Puji Tomai Namra Shire Tomar (2) S A
Swapan Amar Prashphutibe Tomar Charan S A
Nimna Jagate Urdha Jagate Ekatar Banshi S A
Bhitar Jibane Bahir Jibane Ami Je Nitui Supta S A
Kothai Asha Kothai Asha Kothai Amar Asim S A
Diner Sheshe Rater Deshe Puji Tomai Paran S A
Dibanishi Shishur Mato Kandte Bhalo Lage S A
Gopane Gopane Rater Swapane Dekha Dao S A
Dubte Chahe Nil Sagare Paran Amar Sethai S A
Nidra Bihin Daki Tomai Nidra Bihin Tomar Hiyai S A
Khunji Ami Puji Ami Tomai Priyatama Thai S A
Asimatar Amaratar Dak Eseche Dak S A
Bhitar Bahir Maner Praner Agyanatar Kolahal S A
Aghat Hane Tibra Aghat Jader S T A
Jiban Nahe Alik Swapan (1) S T A
Asta Rabi Asta Rabi S T A
Asta Rabire Pranati Janaye S T A
Maner Andhar Nashiya Ajike Hiyar Rabir S A
Niyona Niyona Mithya Jagate Mithyar Ashroy S A
Tomare Peyechi Hriday Gabhire Tomare S A
Ei Dharanir Pratiti Manab Ananda Loke Jabe S A
Bhitar Amar Bahir Amar Tamasa Rajani Nahi S A
Dharai Ele Kandte Habe Dharai Ele Ek S A
Chinta Srote Bese Chali Chinta Srote Sangi S A
Namer Jasher Kangal Jara Nai Je Tader Shanti S A
Atra Tatra Sarbatra Tai Bedan Bhara Dhara S A
Eso Eso Man Akashe Chinta Naba Naba S A
Sarba Hara Disha Hara Halem Ami Aji Ogo S A

wiki/asta-rabi/asta-rabi.txt · Last modified: 2020/12/08 17:59 (external edit)