wiki:asta-rabi:asta-rabi

Asta Rabi

36 Bengali songs, published on 2004-07-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Puta Chite Uthbo Jege Ganer Sure Phuler 1 S A
Asi Nai Ami Ei Dharanite Nijere 2 S A
Jete Habe Bahu Dure Thambona Go 3 S A
Mukta Akashe Ghuriya Berai Mukta Akashe 4 S A
Ashar Sathe Jiban Suru Ashar Sathe Habe 5 S A
Jiban Amar Moher Karagar Maran Habe Shanti 6 S A
Namra Shire Puji Tomai Namra Shire Tomar (1) 7 S A
Bahir Jiban Agyanatar Karagar Bhitar Jiban 8 S
Namra Shire Puji Tomai Namra Shire Tomar (2) 9 S A
Swapan Amar Prashphutibe Tomar Charan 10 S A
Nimna Jagate Urdha Jagate Ekatar Banshi 11 S A
Bhitar Jibane Bahir Jibane Ami Je Nitui Supta 12 S A
Kothai Asha Kothai Asha Kothai Amar Asim 13 S A
Diner Sheshe Rater Deshe Puji Tomai Paran 14 S A
Dibanishi Shishur Mato Kandte Bhalo Lage 15 S A
Gopane Gopane Rater Swapane Dekha Dao 16 S A
Dubte Chahe Nil Sagare Paran Amar Sethai 17 S A
Nidra Bihin Daki Tomai Nidra Bihin Tomar Hiyai 18 S A
Khunji Ami Puji Ami Tomai Priyatama Thai 19 S A
Asimatar Amaratar Dak Eseche Dak 20 S A
Bhitar Bahir Maner Praner Agyanatar Kolahal 21 S A
Aghat Hane Tibra Aghat Jader 22 S T A
Jiban Nahe Alik Swapan (1) 23 S T A
Asta Rabi Asta Rabi 24 S T A
Asta Rabire Pranati Janaye 25 S T A
Maner Andhar Nashiya Ajike Hiyar Rabir 26 S A
Niyona Niyona Mithya Jagate Mithyar Ashroy 27 S A
Tomare Peyechi Hriday Gabhire Tomare 28 S A
Ei Dharanir Pratiti Manab Ananda Loke Jabe 29 S A
Bhitar Amar Bahir Amar Tamasa Rajani Nahi 30 S A
Dharai Ele Kandte Habe Dharai Ele Ek 31 S A
Chinta Srote Bese Chali Chinta Srote Sangi 32 S A
Namer Jasher Kangal Jara Nai Je Tader Shanti 33 S A
Atra Tatra Sarbatra Tai Bedan Bhara Dhara 34 S A
Eso Eso Man Akashe Chinta Naba Naba 35 S A
Sarba Hara Disha Hara Halem Ami Aji Ogo 36 S A

wiki/asta-rabi/asta-rabi.txt · Last modified: 2024/05/29 09:39 by 127.0.0.1