wiki:arrangements:arrangements

Arrangements

Arrangements by Guru

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Nijhum Rate Ghum Bhenge Jai Ghum Bhenge (2)
Eso Eso Eso Baso Baso Baso Samukhe
Khunjite Chahigo Tomar Nayan (2) T
Kata Gan Ami Geyechi Dharai Ai Ai Ai Ai

wiki/arrangements/arrangements.txt · Last modified: 2019/09/16 10:46 (external edit)