wiki:arrangements:arrangements

Arrangements

Arrangements by Guru

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Nijhum Rate Ghum Bhenge Jai Ghum Bhenge (2) 1
Eso Eso Eso Baso Baso Baso Samukhe 2 S
Khunjite Chahigo Tomar Nayan (2) 3 T
Kata Gan Ami Geyechi Dharai Ai Ai Ai Ai 4

wiki/arrangements/arrangements.txt · Last modified: 2022/05/21 09:40 (external edit)