wiki:anna-purna:anna-purna

Anna Purna

Lyrics:

Anna Purna parama tarani
Dharar pushti prabhur tushti
Jyotir vijaya kripar abhaya
Nami madhumayi asima janani

Song in:

wiki/anna-purna/anna-purna.txt · Last modified: 2021/12/01 09:39 (external edit)