wiki:amar-bhitar-jagate-nehari:amar-bhitar-jagate-nehari

Amar Bhitar Jagate Nehari

Audio:

Composed on Dec. 19th, 2004

Lyrics:

Amar bhitar jagate nehari krishna benu
Amar bahir jagate nehari krishna dhenu

Song in:

wiki/amar-bhitar-jagate-nehari/amar-bhitar-jagate-nehari.txt · Last modified: 2024/05/20 09:39 (external edit)