wiki:71-sanskrit-chants:71-sanskrit-chants

71 Sanskrit Chants

Pre'71 Vedas, Upanishads, Goddesses. Last 11, Xmas '95

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Ya Devi Stuyate T
Aum Jaya Twam Devi T
Jayanti Mangala Kali Bhadra Kali Kapalini (1)
Madhukoitabha Bidhwangsi Bidhatri Barade
Rupam Dehi Jayam Dehi T
Mahishasur Nirnashi Bhaktanam Sukhade
Dhumranetra Badhe Devi Dharma Kamar Tha
Raktabij Badhe Devi Chanda Munda Binashini
Nishumbha Shumbha Nirnashi Troilokya
Bidya Bantam Jasha Shwantam Lakshmi
Prachanda Doitya Darpaghne Chandike
Chatur Bhuje Chatur Jhakta Sangstute
Namastasyai.. Namo Namaha
Hiranmayena Patrena Satyasya Pihitam (1) S
I Go to the Lord Buddha (1) S
May He Protect Us Both
Ya Devi Sarvabhutesu Shanti Rupena Samsthita (1) T
Mukam Karoti Vachalam Pangum Langha S
Na Janami Punyam Na Janami Tirtham Na
He Krishna Karuna Sindhu Deena Bandho
I Bow to Madhavam
Ya Devi Sarvabhutesu Matri Rupena Samsthita T
Ya Devi Sarvabhutesu Khama Rupena S
Ya Devi Sarvabhutesu Kripa Rupena S
Ya Devi Sarvabhutesu Khudha Rupena S
Ya Devi Sarvabhutesu Trishna Rupena Samsthita T
Ya Devi Sarvabhutesu Kanti Rupena Samsthita T
Ya Devi Sarvabhutesu Shanti Rupena Samsthita (2) T
Akhanda-Mangalakaram T
Gauri Nanjana Gojana Na He Girija
Murali Manaharo Radesham Gopi Ballabha
Aum Bhur Bhuvah Svah Tat Savitur S
Vedaham Etam Purusham Mahantam S
Anor Aniyan Mahato Mahiyan Atmasya S T A
Aum Purnamadah Purnam Idam Purnat S T
Asato Ma Sad Gamaya Tamaso Ma Jyotir S
Anandadd Hy Eva Khalv Imani Bhutani S T
Aumeti Aum Brahma Aumeti Dam Sarvam... S
Uru... Nastanve Tan Uru Ksaya Naskridhi S
Madhu..... Madhuman Me Parayanam S
Agnir Jyotir Jyotir Agnir S
Devebhyah Kam Avrinita Mrityum Prajayai S
Satyam Eva Jayate Satyam Eva Jayate S T
Hiranmayena Patrena Satyasya Pihitam (2) S
Asino Duram Brajyate Shayano Jati S
Saha Nav Avatu Saha Nav Unatu (1)
Twameba Mata Pita Twameba Twameba (1)
Ishvara Parama Janaka Purushottama
Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati
Vasangsi Jirnani Yata Vihaya Navani
Sarvadharman Parityajya Mam Etam (1)
Nimitta Matram Bhavah Savyasachin
Ahankaram Balam Darpam Kamam T
Ahankaram Balam Darpam Kamam Krodham T
Karmany Evadhikaras Te Ma Phaleshu
Tvam Adidevah Purusha Purana Tvam
Manmana Bhava Madbhakto Madyaji Mam
Nasto Mohah Smritir Labdha Tvat
Twameba Mata Pita Twameba Twameba (2)
Namaste Namaste Bibar Bishwa Murte
Rama.... Namo Tarakam Ramakrishna
Brahmame Tomam Madhume Tomam S
Brahmame Daya Madhume Daya S
Buddham Saranam Gachhami (3) S
Samma Ditthi Samma Sankappa Samma
Isha Vasya Midam Isha Vasya Midam S
Saha Nav Avatu Saha Nav Unatu (2)
Utishtata Jagrata Prapya Varan Nibhodhata S
Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta
Sidanti Mama Gatrani Mukham Ca Parishu
Na Kankse Vijayam Krishna Na Cha
Klaibyam Masma Gamah Partha Nai 'Tat
Na Jayate Mriyate Va Kadachin Na 'Yam
Sukha Duhkhe Same Kritva Labha Labhau
Karmany Eva 'Dhikaras Te Ma Phalesu
Tejohasi Tejomayi Dehi Viryamasi Viryam
Brahmametu Mam Madhumetu Mam S
Isha Vasyam Idam Sarva Yat Kincha S
Kurvanne Beha Karmani Jiji Bishech
Eka Dantan Maha Kriyam Pranama
Sarvadharman Parityajya Mam Etam (2)
Sarvadharman Parityajya Mam Etam (3)
Aum Dyo Shanti Ranta Shang Shanti
Rupan Dehi Jayan Dehi Jasha Dehi (1) S
Rupan Dehi Jayan Dehi Jasha Dehi (2) S
Rupan Dehi Jayan Dehi Jasha Dehi (3) S
Rupan Dehi Jayan Dehi Jasha Dehi (4) S
Rupan Dehi Jayan Dehi Jasha Dehi (5) S
Rupan Dehi Jayan Dehi Jasha Dehi (6) S
Rupan Dehi Jayan Dehi Jasha Dehi (7) S

wiki/71-sanskrit-chants/71-sanskrit-chants.txt · Last modified: 2020/12/08 17:59 (external edit)