wiki:38-bengali-peace-songs:38-bengali-peace-songs

38 Bengali Peace Songs

38 peace songs in Bengali (1984?1991)

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Shanti.. Bibhur Hiya Kanti
Shanti Manaber Paripurnata Nartan
Shanti Bhitare Shanti Bahire Shanti
Shanti............ S
Shanti..... Tomar Bihale Jibane Sabin S
Hridaye Shanti Nayane Kanti Nahi Raje S
Param Priya Raj Adhi Raj Raj Adhi Raj S
Shanti Lagi Kande Dhara Shanti Lagi S
Shanti Ajike Dakiche Amar Shanti Dure S
Shanti..... Paramer Rabhas Bhumi Paramer
Shanti............. S
Shanti De Ma.. Shanti Rakhbona Ar Ei S
Shanti Biraje Jahar Hriday Jibane Marane S
Shanti Debi Dake Amai Hriday Gabhire S
Kothai Santi.. Kurup Praner Malin Maner
Kemane Hasibo Na Pele Kano Shantir
Shanti Debi Shanti Debi Kothai Thako S
Shantir Lagi Kandi Dibanishi Kandi Kandi S
Martye Shanti Nai Swarge Shanti Ache S
Shanti Janani Tumije Sarama Shakati S
Shanti Jahar Hiyar Swapan Se Je Amar S
Dao Dao More Shantir Kudha Dao Dao S
Maha Shantir Ami Abilashi Ganda Manda S
Shanti Diye Jiban Jahar Gara Tahar Paye S
Chinta Manas Bane Dekhi More Kane S
Shanti Amare Jeyona Chhariya Jeyona S
Pabo Ki Go Kabhu Shantir Darashan S
Bahudin Dhare Shantire Chara Rahi Narak S
Shanti Amar Dure Dure Bahu Dure S
Shanti Giti Gahite Chai Kebal Shanti Giti S
Rakhal Raja Rakhal Raja Shanti Ami Jachi S
Para Shanti Jahar Sathi Se Je Param
Shantire Dekhe Nahi Habo Kabhu Ami S
Shanti... Tumi Je Amar Hiyar Kanti S
Shanti Sagare Santar Katibo Shanti Debir S
Kothai Shanti.. Shanti Hethai Hothai S
Hridaye Shanti Manase Shanti Parane

wiki/38-bengali-peace-songs/38-bengali-peace-songs.txt · Last modified: 2020/12/08 17:59 (external edit)