wiki:38-bengali-peace-songs:38-bengali-peace-songs

38 Bengali Peace Songs

38 peace songs in Bengali (1984?1991)

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Shanti Manaber Paripurnata Nartan 1
Shanti Bhitare Shanti Bahire Shanti 2 S C
Shanti............ 3 S
Hridaye Shanti Nayane Kanti Nahi Raje 4 S C
Shanti..... Tomar Bihale Jibane Sabin 5
Param Priya Raj Adhi Raj Raj Adhi Raj 6 S
Shanti Lagi Kande Dhara Shanti Lagi 7 S C
Shanti Ajike Dakiche Amar Shanti Dure 8 S
Shanti..... Paramer Rabhas Bhumi Paramer 9
Shanti............. 10 S
Shanti De Ma.. Shanti Rakhbona Ar Ei 11 S
Shanti Biraje Jahar Hriday Jibane Marane 12 S C
Shanti Debi Dake Amai Hriday Gabhire 13 S C
Kothai Shanti Kothai Shanti Kothai Shanti Kurup Praner Malin Maner 14
Kemane Hasibo Na Pele Kano Shantir 15
Shanti Debi Shanti Debi Kothai Thako 16 S C
Shantir Lagi Kandi Dibanishi Kandi Kandi 17 S
Martye Shanti Nai Swarge Shanti Ache 18 S
Shanti Janani Tumije Sarama Shakati 19 S C
Shanti Jahar Hiyar Swapan Se Je Amar 20 S C
Dao Dao More Shantir Kudha Dao Dao 21 S
Maha Shantir Ami Abilashi Ganda Manda 22 S
Shanti Diye Jiban Jahar Gara Tahar Paye 23 S C
Chinta Manas Bane Dekhi More Kane 24 S
Shanti Amare Jeyona Chhariya Jeyona 25 S
Pabo Ki Go Kabhu Shantir Darashan 26 S C
Bahudin Dhare Shantire Chara Rahi Narak 27 S
Shanti Amar Dure Dure Bahu Dure 28 S
Shanti Giti Gahite Chai Kebal Shanti Giti 29 S
Rakhal Raja Rakhal Raja Shanti Ami Jachi 30 S
Para Shanti Jahar Sathi Se Je Param 31
Shantire Dekhe Nahi Habo Kabhu Ami 32 S
Shanti... Tumi Je Amar Hiyar Kanti 33 S
Shanti Sagare Santar Katibo Shanti Debir 34 S
Kothai Shanti.. Shanti Hethai Hothai 35 S
Hridaye Shanti Manase Shanti Parane 36
Shanti.. Bibhur Hiya Kanti 37

wiki/38-bengali-peace-songs/38-bengali-peace-songs.txt · Last modified: 2024/02/15 09:39 by 127.0.0.1